OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prodávající a provozovatel pro oblast Brno a blízké okolí:
KONOHA s.r.o, se sídlem Lidická 700/19, 60200 Brno, IČ 04816595, DIČ
CZ04816595, další kontaktní údaje objednavky@konoha.sushi.cz, +420776701626.

V případě, že se podmínky vztahují na oba prodávající (provozovatele), jsou v
podmínkách označeni jako KONOHA sushi.
Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (potraviny a
nápoje) a jeho dovoz přes internetový obchod http://www.konoha-sushi.cz
prostřednictvím elektronického formuláře, specifikovaná údaji, které zadala v
objednávce v internetovém formuláři.
Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své
podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání
uzavírá smlouvu s KONOHA s.r.o nebo s ním jinak jedná.
Strana smlouvy nebo také účastník smlouvy – KONOHA s.r.o nebo kupující.

OBECNÉ INFORMACE
1. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je presentováno na internetových
stránkách http://www.konoha-sushi.cz, popis konkrétního zboží je připojen přímo u
zboží.
2. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH.
3. Smlouvu je možno uzavřít telefonicky – telefonické číslo pro objednávky je +420
776701626 , nebo lze smlouvu uzavřít s použitím elektronických prostředků.
Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků (formulář na internetových
stránkách http://www.konoha-sushi.cz) bude u KONOHA s.r.o uložena pouze po
dobu nutnou pro vyřízení objednávky, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn
přístup v době uzavírání smlouvy další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu
lze uzavřít v českém jazyce. Pro KONOHA s.r.o nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.
4.KONOHA s.r.o si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při
předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky.KONOHA s.r.o si
vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodáním do některých oblastí, které jsou v
daném období rizikové (například špatná sjízdnost vozovek v některých obcích).
5. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s
dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když
podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny
odsouhlasit.
6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami
není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
7. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí
se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského
zákoníku.
8. Přijetím objednávky ze strany KONOHA s.r.o je telefonické odsouhlasení v
případě telefonické objednávky. V případě objednávky přes internetový formulář se
objednávka bere ze strany KONOHA s.r.o za přijatou, pokud KONOHA s.r.o nesdělí
telefonicky nebo emailem jinak. Po přijetí objednávky ze strany KONOHA s.r.o ji
může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem KONOHA s.r.o. Pokud kupující
uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je
KONOHA s.r.o oprávněna objednávku zrušit (stornovat).
9. Alergeny jsou uvedeny v detailech produktu. V provozovnách KONOHA s.r.o
jsou oddělené pracovní plochy pro zpracování různých druhů potravin, ale stopové
množství alergenů se bude může teoreticky vyskytovat ve všech potravinách.
Máslovou rybu odporoučíme jíst max 200g/den, nedoporučuje se těhotným a dojčícim matkám.
10. V případě objednání alkoholického nápoje objednávající prohlašuje, že na
požádání předloží svůj doklad totožnosti za účelem zjištění, je-li starší 18 let.

OBECNÉ INFORMACE K DOPRAVĚ A PLATBĚ
1. Při převzetí balíčku má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není
mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci.
2. Nepřevezme-li kupující zboží a KONOHA s.r.o vzniknou z tohoto důvodu náklady,
je KONOHA s.r.o oprávněna tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na
dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět je v maximální odhadované výši
5.001,- Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, bude-li o to požádán a do doby potvrzení převzetí není KONOHA s.r.o povinno zboží předat.
3. Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.
4. Cena zboží je včetně obalu.

DOPRAVA, ZPŮSOBY PLATBY, ZPŮSOBY DODÁNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ, CENY
ZA DODÁNÍ, CENY ZA ZPŮSOBY PLATBY

1. Způsoby platby: platba hotově při předání, terminálem na místě nebo platba papírovými stravenkami v maximálním počtu 5kusů na objednávku (Ticket Restaurant,
Sodexo, Cheque Déjauners). Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně
dopravy. Veškeré platby probíhají v české měně, není-li výslovně dohodnuto jinak.
2. V případě platby v hotovosti při způsobu dodání kurýrní službou (náš rozvoz) je
nutno platbu vyšší bankovkou než je 1000,-Kč nahlásit při objednávání.
3. Na stravenky KONOHA s.r.o nevrací, na jednu objednávku připadá maximálne 5
kusů stravenek.
Uzavřením kupní smlouvy dává Kupující KONOHA s.r.o souhlas se zpracováním
svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s
tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které Kupující uvede při objednání, slouží
výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou
zpracovatelů plateb.
4. Způsoby dodání: kurýrní službou (náš rozvoz) – pro využití kurýrní služby je nutná
minimální výše objednávky dle daného pásma, osobní odběr. 5. Doba rozvozu:
pro Brno a okolí úterý až sobota od 11:00 do 20:00 hod
6. Náklady na dodání:
Osobní odběr 0 Kč.
Kurýrní služba (náš rozvoz) 30 Kč – pro využití kurýrní služby je nutná minimální
výše objednávky 250,-.
7. Místo pro osobní odběr
KONOHA sushi, Marie Steyskalové 7, 61600 Brno- Žabovřesky
ZÓNY PRO DOPRAVU KURÝRNÍ SLUŽBOU, DOBA DORUČENÍ
Pokud se místo dopravy nachází v dané zóně, pak je pro využití kurýrní služby nutno
využít uvedenou minimální objednávku. Do výše minimální objednávky se
započítává veškeré objednané zboží. Zároveň je uvedena obvyklá doba trvání
doručení od objednávky do místa doručení v příslušné zóně, tato sdělená doba
dodání je orientační. Při objednání bude sdělen aktuální odhadovaný čas doby
doručení (KONOHA s.r.o si vyhrazuje cca 10 – 20 minutovou rezervu v přesnosti
doručení). Za zpoždění zaviněné třetí osobou (nehoda, počasí apod.) KONOHA s.r.o
neodpovídá, protože se jedná o vyšší moc – v tom případě bude kupující co nejdříve
telefonicky vyrozuměn.
Seznam zón: Židenice, Husovice, Obřany, Maloměřice, Lesná, Černá pole, Zábrdovice, Černovice, Vinohrady, Líšeň, Slatina, Brno.střed, Štýřice, Řečkovice, Královo Pole, Medlánky, Komárov, Heršpice, Bohunice, Pisárky, Žabovřesky, Tuřany, Kníničky, Žebětín, Bystrc, Jundrov, Komín, Kohoutovice, Bosonohy, Nový Lískovec, Starý Lískovec, Modřice.
Dovoz mimo Brno po telefonické domluvě.

AKCE, SLEVY, BONUSY, DOSTUPNOST ZBOŽÍ, ZMĚNA CENY
1. E-shop http://www.konoha-sushi.cz přináší kompletní seznam běžně dodávaného
zboží. KONOHA s.r.o nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Pokud
se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující
neprodleně informován.
2. Všechny akce, speciální nabídky a poukazy je kupující povinen nahlásit předem
už při objednávce. Nelze je požadovat zpětně. Každá akce, speciální nabídka nebo
poukaz má specifické podmínky použití, které jsou součástí nabídky a není možné je
vzájemně kombinovat a sčítat.
3. KONOHA s.r.o si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv
akci, speciální nabídku nebo poukaz, a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné
náhrady.
4. KONOHA s.r.o si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží,
zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí
kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud
kupující nebude s novou cenou souhlasit, je KONOHA s.r.o i kupující oprávněn od
smlouvy neprodleně odstoupit.

ZÁRUKA A REKLAMACE (ÚDAJE O PRÁVECH VZNIKAJÍCÍCH Z VADNÉHO
PLNĚNÍ, JAKOŽ I O PRÁVECH ZE ZÁRUKY A DALŠÍ PODMÍNKY PRO
UPLATŇOVÁNÍ TĚCHTO PRÁV)

1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit KONOHA s.r.o neprodleně poté, co se o
vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-
li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání
zboží.
2. Kupující má právo při převzetí zboží obdržet také účtenku za zboží. V případě, že
se tak nestane, je kupující povinen to neprodleně ohlásit na kontaktním telefonním
čísle.
3. Potraviny jsou určeny pro okamžitou konzumaci. U baleného zboží v originálním
obalu (zejména nápoje) je uvedena doba minimální trvanlivosti na obalu zboží.
4. Má-li zboží vady a je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď
odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny.
Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užít, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží,
nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí, a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním
anebo opomenutím,
d) spotřeboval-li kupující zboží, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li
se tak jen zčásti, vrátí kupující KONOHA s.r.o, co ještě vrátit může, a dá KONOHA
s.r.o náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
6. KONOHA s.r.o odpovídá za všechny vady zboží, které má zboží při převzetí
kupujícím. Za vadu nelze považovat přirozenou změnu vlastností zboží. Vždy je
nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno (například potraviny jsou určeny k okamžité spotřebě, nikoliv k uskladnění).
7. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu hradí KONOHA s.r.o.
8. Reklamaci vyřídí KONOHA s.r.o neprodleně. O průběhu reklamace KONOHA
s.r.o kupujícího informuje obvykle telefonicky. Pro lepší vyřízení reklamace by měl
kupující kromě účtenky (povinné) předložit také fotografii reklamovaného zboží (vady
pokrmu).
9. Reklamaci je třeba provést buď telefonicky (kontaktní telefonní číslo výše), nebo
osobně na provozovně, odkud bylo zboží dovezeno (uvedeno na účtence).
10. Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o níž by
KONOHA s.r.o již při uzavření kupní smlouvy vědělo, nebo muselo vědět, že by
kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal). Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
-odstranění vady dodáním nové věci
-odstranění vady
-přiměřená sleva z kupní ceny
-odstoupení kupujícího od smlouvy
Pokud kupující nesdělí KONOHA s.r.o výběr svého práva z vady prodané věci
nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady KONOHA s.r.o, má kupující
práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu
konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu KONOHA s.r.o, což
neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést.
11. Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení
smlouvy)
Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:
odstranění vady
přiměřená sleva z kupní ceny
Neodstraní-li KONOHA s.r.o vadu včas (přiměřená lhůta) nebo vadu odmítne
odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u
nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochrana osobních údajů je podrobně uvedena v dokumentu Ochrana osobních
údajů, který je součástí těchto obchodních podmínek. V případě založení
uživatelského účtu nebo zasílání marketingových sdělení je udělován souhlas se
zpracováním osobních údajů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel
využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující
spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká
obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více
informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní
inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line
formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
Zde naleznete naše podmínky rozvozu. Pokud vaše oblast v nabídce není, pak
bohužel na toto místo nezavážíme. V případě, že si nejste jistý(á), do které oblasti
patříte, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme.

OBLAST MINIMÁLNÍ OBJEDNÁVKA
Bohunice 250 Kč
Bosonohy 250 Kč
Brno – střed 250 Kč
Bystrc 250 Kč
Černá Pole 250 Kč
Černovice 250 Kč
Dolní Heršpice 250 Kč
Horní Heršpice 250 Kč
Husovice 250 Kč
Jundrov 250 Kč
Kníničky 250 Kč
Kohoutovice 250 Kč
Komárov 250 Kč
Komín 250 Kč
Královo Pole 250 Kč
Lesná 250 Kč
Líšeň 499 Kč
Maloměřice 250 Kč
Medlánky 250 Kč
Nový Lískovec 250 Kč
Obřany 250 Kč
Pisárky 250 Kč
Ponava 250 Kč
Řečkovice 250 Kč
Slatina 499 Kč
Staré Brno 250 Kč
Starý Lískovec 250 Kč
Štýřice 250 Kč
Tuřany 499 Kč
Veveří 250 Kč
Vinohrady 499 Kč
Zábrdovice 250 Kč
Žabovřesky 250 Kč
Žebětín 250 Kč
Židenice 250 Kč